Szolgálatok

A közterület-felügyelet sem országosan, sem a fővárosban nem centralizált szervezet. Országszerte számos településen és a fővárosban, a Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóságon kívül, egymástól függetlenül, de szakmailag együttműködve, 23 közterület-felügyelet működik.

A közterület-felügyeleti feladatok ellátásáról a főváros és a kerületek szerződésben állapodnak meg. Főszabályként a Fővárosi Önkormányzat kezelésében/tulajdonában lévő közterületeken, jellemzően főútvonalakon Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság, míg a kerületi önkormányzat kezelésében/tulajdonában lévő közterületeken a kerületi felügyelet rendelkezik illetékességgel. Az illetékesség mellett a hatáskörök felosztása is fontos, mivel bizonyos közterület-felügyeleti feladatokat a kerületi felügyeletek illetékességi területén is a FÖRI lát el, ilyen például az állategészségügyi tevékenység, a taximegállók használatának ellenőrzése, a közösségi közlekedési eszközök használatára vonatkozó szabályok ellenőrzése, vagy a közösségi járművek közlekedését akadályozó gépjárművek elszállítása.

A főváros lakosságától természetesen nem elvárható, hogy átlássa ezt a meglehetősen bonyolult feladat megosztási rendszert, ezért a lakossági bejelentéseket Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság által működtetett Fővárosi Ügyeleti és Információs Központ (FÜIK) 0-24 órában képes fogadni és ha szükséges továbbítani azt az illetékességgel és hatáskörrel rendelkező közterület-felügyelethez.

A Közterület-felügyelői Szolgálatok

A szolgálati igazgatóhelyettes közvetlen irányítása alatt állnak az akció-, járőr-, illetve egyéb meghatározott feladatot ellátó közterületi szolgálatok, melyek tevékenységét szolgálatvezetők útján irányítja.

A közterületi szolgálatok az állományukba tartozó közterület-felügyelők útján, a jóváhagyott szolgálati tervek, utasítások szerint: 

a.) végzik a védett övezetek forgalmi és várakozási rendjének, valamint a várakozási övezetek várakozási rendjének ellenőrzését;

b.) ellenőrzik a főváros területén a teherforgalom szabályozására kiadott rendelkezések megtartását;

c.) intézkedést tesznek vagy intézkedést kezdeményeznek a feladatkörükbe tartozó jogszabálysértő tény, tevékenység, mulasztás észlelése esetén;

d.) külön szabályok szerint, a szükséges további intézkedések érdekében biztosítják a kerékbilincs alkalmazását és végzik a gépjármű-elszállítással kapcsolatos feladatokat;

e.) önállóan vagy az együttműködő szervekkel közösen végzik a kiemelt vagy egyes szabályszegések tekintetében fokozott figyelmet igénylő közterületek nagyobb közterület-felügyelői létszámmal történő koncentrált ellenőrzését;

f.) végzik a főváros kiemelt jelentőségű közterületeinek folyamatos és visszatérő ellenőrzését mozgóőri és járőrszolgálat formájában;

g.) ellenőrzik a közterületek használatával kapcsolatos előírások betartását;

h.) ellátják az önkormányzati vagyon védelmét;

i.) közreműködnek a szabálysértések és bűncselekmények megelőzésében, a jogkövető magatartásformák kialakításának elősegítésében, a lakosság erre irányuló tájékoztatásában, az Igazgatóság bűnmegelőzési feladatainak megvalósításában.

Az Akció Szolgálat kiemelt feladata az általános felügyelői feladatok ellátása mellett az Igazgatóság illetékességi területén a közterületek jogszerű használatát, rendjét megbontó jogsértések gyors reagálással történő hatékony megelőzése, megakadályozása, megszűntetése és szankcionálása. A rendészeti szervekkel való rendszeres, folyamatos kapcsolattartás és közös szolgálat ellátás. A közterületi szolgálatok feladatkörébe utalt ügyiratok kivizsgálása, valamint az önkormányzati vagyon védelme.

A Hatósági Ellenőrzési Szolgálat kiemelt feladata az Igazgatóság illetékességi területén, területi megkötés nélkül a közterület-felügyelői hatáskörbe tartozó jogellenes magatartási formák észlelése, és a jogszerű közterület használati rend érdekében a szükséges intézkedések megtétele, továbbá a külön szabályok szerint az Igazgatóság illetékességi területén a közlekedési szabálysértések esetén történő kerékrögzítő eszköz alkalmazása a további szükséges intézkedések megtételéig.

A Járőr Szolgálat kiemelt feladataaz Igazgatóság illetékességi területén a speciális közlekedési szabálysértések megelőzése, megszűntetése, szankcionálása.

A Közösségi Közlekedési Szolgálat feladata a fővárosi önkormányzat tulajdonában álló közösségi közlekedési eszközök utazási szerződés szerinti használatának ellenőrzése, önkormányzati vagyon védelme.

A Közúti Forgalombiztosítási Szolgálat kiemelt feladata  A közlekedési szabálysértések megelőzése, megakadályozása, megszűntetése, szükség esetén elszállítással történő szankcionálása.

A Köztisztasági Szolgálat a szolgálati igazgatóhelyettes közvetlen irányításával, az állományába tartozó közterület-felügyelők útján gondoskodik a főváros köztisztaságával kapcsolatos feladatok ellenőrzéséről. Az ellenőrzési tevékenység kiterjed:

a.) a közterületek tisztán tartásának megvalósulására;

b.) a települési szilárd- és folyékonyhulladék-gazdálkodás teljesítésére;

c.) a főváros hulladékgazdálkodási tervének végrehajtására;

d.) és a városképpel összefüggő fővárosi önkormányzati rendeletekben, és kapcsolódó más jogszabályokban foglaltakra.

 

Közös előírások

A szolgálatvezetők:

a.) tervezik, szervezik a napi őr- és járőrszolgálatok ellátását, az önállóan vagy az együttműködő szervekkel közösen ellátandó hatósági ellenőrzések, közös szolgálatok (akciók) végrehajtását;
b.) gondoskodnak a járőr útirány-tervek, objektumőr, mozgóőr utasítások, más ellenőrzési tervek kidolgozásáról és naprakész nyilvántartásáról;
c.) javaslatot tesznek a közterületi munka hatékonyabb ellátásához szükséges átszervezésekre, átcsoportosításokra, létszám és műszaki fejlesztésekre;
d.) gondoskodnak a közterületi szolgálatok ellátására vonatkozó jogszabályok és belső rendelkezések érvényre juttatásáról, kezdeményezik a szükséges hibajavító intézkedések megtételét;
e.) rendszeresen ellenőrzik a közterületen a szolgálatot ellátó közterület-felügyelők munkavégzését, segítik, értékelik feladataik végrehajtását;
f.) gondoskodnak az együttműködő szervekkel kötött megállapodásokban foglalt közös szolgálati feladatok előkészítéséről, összehangolásáról, a végrehajtás irányításáról;
g.) az Igazgatóság illetékességi területét érintő rendőrségi fokozott ellenőrzés esetén, a fokozott ellenőrzés ideje alatt - a rendőrség kérésére – a közterületi szolgálatok feladatainak végrehajtását és szolgálatának szervezését – szükség esetén az Igazgatóság más szervezeti egységeinek a bevonásával – egyeztetik a rendőrséggel;
h.) továbbképzés, értekezlet keretén belül részt vesznek a szolgálatok, csoportok vezetőinek és a beosztotti állomány szakmai tudásának, intézkedési készségének fejlesztésében;
i.) közreműködnek az irányításuk alá tartozó köztisztviselők és munkavállalók tevékenységével kapcsolatosan beérkező panaszok, közérdekű bejelentések kivizsgálásában;
j.) biztosítják a revíziózott, további eljárásra alkalmas helyszíni bírság nyomtatványok, a közvetlen feljelentések, a kerékbilincs, a jármű-elszállítási és más, közigazgatási eljárást kezdeményező jegyzőkönyvek, a közterület-felügyelők által készített képfelvételek rögzítéséről és további ügyintézésre történő átadásáról
k.) gondoskodnak a képmegküldést nem igénylő feljelentés-kiegészítések megtételéről;
l.) biztosítják a munkaidő alatt a szolgálathoz az ügyfél által személyesen, írásban benyújtott beadványa átvételét, a szóban előterjesztett kérelmek, panaszok, közérdekű bejelentések jegyzőkönyvbe foglalását, majd az illetékes szervezeti egységnek történő továbbítását.

A Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság Szolgálatai:

Akció Szolgálat
1161 Budapest, Pálya u. 27.

Közösségi Közlekedési Szolgálat
1054 Budapest, Akadémia u. 1.

Járőr Szolgálat
1054 Budapest, Akadémia u. 1.

Hatósági Ellenőrzési Szolgálat
1161 Budapest, Pálya u. 27.

Közúti Forgalombiztosítási Szolgálat
1161 Budapest, Rákosi út 43.

Járműelszállítási Szolgálat
1108 Budapest, Kozma utca 5/C.

Köztisztasági Szolgálat
1107 Budapest, Szárnyas u. 03.

Természetvédelmi Őrszolgálat
1054 Budapest, Akadémia u. 1.

Állategészségügyi Szolgálat
1097 Budapest, Illatos út 23/a.