Szolgálatok

A Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság Szolgálatai:

 1. Közterület-felügyelői Szolgálatok, ezen belül:
  1.  I. számú Közterület-felügyeleti Szolgálat; 
  2.  II. számú Közterület-felügyeleti Szolgálat;
  3.  III. számú Közterület-felügyeleti Szolgálat;
  4.  IV. számú Közterület-felügyeleti Szolgálat;
  5.  V. számú Közterület-felügyeleti Szolgálat;
 2. Természetvédelmi Őrszolgálat.

I. számú Közterület-felügyeleti Szolgálat

Az I. számú Közterület-felügyeleti Szolgálat feladata:

 1. közterületek jogszerű használatának, a közterületen folytatott engedélyhez, útkezelői hozzájáruláshoz kötött tevékenység szabályszerűségének ellenőrzése;
 2. a közterület rendjére és tisztaságára vonatkozó jogszabály által tiltott tevékenység megelőzése, megakadályozása, megszakítása, megszüntetése, szankcionálása;
 3. közreműködés a közterület, az épített és a természeti környezet védelmében;
 4. közreműködés a társadalmi bűnmegelőzési feladatok megvalósításában, a közbiztonság és a közrend védelmében;
 5. közreműködés az önkormányzati vagyon védelmében;
 6. közreműködés a köztisztaságra vonatkozó jogszabályok végrehajtásának ellenőrzésében;
 7. a mozgásában korlátozott személy parkolási igazolvány jogszerű használatának és birtoklásának az ellenőrzése;
 8. közreműködés az egyes közterület-felügyeleti feladatok ellátását szabályozó, fővárosi közgyűlési rendeletek végrehajtásában;
 9. a Közgyűlés által rendeletben meghatározott védett övezetekben közlekedő és várakozó járművek behajtási és behajtási-várakozási hozzájárulásainak, a várakozási övezetekben várakozó járművek várakozási hozzájárulásainak, valamint a védett és a várakozási övezetekben a várakozás feltételeinek ellenőrzése, visszaélés esetén külön jogszabályban meghatározottak szerint szankcionálás, a hozzájárulás kiadójának értesítése;
 10. kerékbilincs alkalmazása a korlátozott várakozási övezetben díjfizetés nélkül várakozó, a kiemelten védett, védett vagy korlátozott várakozási övezetben érvényes engedély nélkül elhelyezett, vagy a közterületen szabálytalanul elhelyezett járműveken, ha a szabálytalanul elhelyezett járművek egyébként balesetveszélyt nem jelentenek és a forgalmat nem akadályozzák.
 11. a tömegközlekedési eszközök használati rendjének fenntartása;
 12. a közút nem közlekedési célú rendkívüli igénybevétele esetén a Budapest Közút Zrt. által kiadott, kezelői hozzájárulásban foglaltak betartásának az ellenőrzése;
 13. a közúti forgalom biztonságát, zavartalanságát a közút, annak műtárgya, tartozéka beszennyezésével, a közúti jelzés vagy egyéb tárgy elhelyezésével, eltávolításával, megváltoztatásával, vagy más hasonló módon sértő vagy veszélyeztető személy felszólítása az eredeti állapot helyreállítására, a veszély megszüntetésére és az azt előidéző magatartástól való tartózkodásra, ennek eredménytelensége esetében közlekedési hatósági eljárás kezdeményezése;
 14.  a közúton, vagy a közút mellett, a közlekedés biztonságát vagy a közút állagát veszélyeztető tevékenység észlelése esetén a szabályszegőnek a tevékenység megszüntetésére vagy a közlekedés biztonsága, a közút állagának védelme érdekében szükséges intézkedés megtételére való felszólítása, ennek eredménytelensége esetében közlekedési hatósági eljárás kezdeményezése;
 15. a szükséges intézkedés megtételére való felszólítás, ha a közút mellett fekvő ingatlanról a közútra föld, iszap, kő vagy egyéb anyag kerül, vagy az ingatlanon lévő fákon és növényzeten az út állagának védelme és a közúti forgalom biztonsága érdekében szükséges gondozási munkákat az ingatlan tulajdonosa nem végzi el, továbbá ennek eredménytelensége esetében közlekedési hatósági eljárás kezdeményezése;
 16. a közúti forgalom biztonságát, zavartalanságát, az út állagának védelmét befolyásoló gondozási munkák ellenőrzése;
 17. helyszíni beavatkozás a hozzájárulás nélküli vagy a hozzájárulástól eltérő munkavégzés esetén;
 18. közreműködés helyszíni részvétellel a forgalmi zavarok elhárításában;
 19. forgalmi zavarok esetén a kiváltó okok helyszíni feltérképezése, azok megszüntetésére történő intézkedések végrehajtása, koordinációja, a forgalom irányításának megszervezésében való közreműködés;
 20. a forgalmi zavarok esetén kapcsolattartás a hatóságokkal, külső szervezetekkel, közművekkel, védelmi és katasztrófaelhárítási szervekkel, közösségi közlekedési szolgáltatókkal;
 21. új forgalmi rend esetén a közúti forgalom helyszíni segítése;
 22. a bekövetkezett balesetek, események helyszínelésének ellátása, kivéve a közösségi közlekedési feladatokkal összefüggő, a személyszállítási szolgáltatásokról szóló törvény alapján a közlekedésszervező hatáskörébe tartozó feladatokat;
 23. a közterületen, illetve közforgalom elől el nem zárt területen történő elhalálozás esetén, a Budapesti Rendőr-főkapitányság jelzésére, biztosítja a helyszíni halott vizsgálat megkezdéséig, valamint a vizsgálat teljes ideje alatt, egészen az elhalálozott személy elszállításáig az elhalálozott személy belátásvédő takarófallal történő elkerítését;
 24. kiemelt feladata – az általános felügyelői feladatok ellátása mellett – az Igazgatóság illetékességi területén a közterületek jogszerű használatát, rendjét megbontó jogsértések gyors reagálással történő hatékony megelőzése, megakadályozása, megszűntetése és szankcionálása;
 25. kiemelt feladata az Igazgatóság illetékességi területén található, Budapest kiemelt prioritású közterületein és a nagy forgalmú gyalogos aluljárókban teljesítendő ellenőrző tevékenység, valamint a FÜIK-re bekötött távfelügyeleti rendszerek riasztása vagy a rendszer meghibásodására utaló jel érkezése esetén, a kivonuló szolgálat a külön utasításban meghatározott intézkedések végrehajtása.

II. számú Közterület-felügyeleti Szolgálat

A II. számú Közterület-felügyeleti Szolgálat feladata:

 1. az önkormányzat tömegközlekedési feladatának ellátása során üzemeltetett tömegközlekedési eszköz szerződésszerű használatának ellenőrzése;
 2. közösségi közlekedési eszközök fedélzeti biztonságát növelő, közbiztonsági, bűnmegelőzési célú közterület-felügyelői jelenlét biztosítása;
 3. közreműködés a társadalmi bűnmegelőzési feladatok megvalósításában, a közbiztonság és a közrend védelmében;
 4. közreműködés az önkormányzati vagyon védelmében.

III. számú Közterület-felügyeleti Szolgálat

A III. számú Közterület-felügyeleti Szolgálat feladata:

 1. közterületek jogszerű használatának, a közterületen folytatott engedélyhez, útkezelői hozzájáruláshoz kötött tevékenység szabályszerűségének ellenőrzése;
 2. a közterület rendjére és tisztaságára vonatkozó jogszabály által tiltott tevékenység megelőzése, megakadályozása, megszakítása, megszüntetése, szankcionálása;
 3. közreműködés a közterület, az épített és a természeti környezet védelmében;
 4. közreműködés a társadalmi bűnmegelőzési feladatok megvalósításában, a közbiztonság és a közrend védelmében;
 5. közreműködés az önkormányzati vagyon védelmében;
 6. közreműködés a köztisztaságra vonatkozó jogszabályok végrehajtásának ellenőrzésében;
 7. a mozgásában korlátozott személy parkolási igazolvány jogszerű használatának és birtoklásának az ellenőrzése;
 8. közreműködés az egyes közterület-felügyeleti feladatok ellátását szabályozó, fővárosi közgyűlési rendeletek végrehajtásában;
 9. a Közgyűlés által rendeletben meghatározott védett övezetekben közlekedő és várakozó járművek behajtási és behajtási-várakozási hozzájárulásainak, a várakozási övezetekben várakozó járművek várakozási hozzájárulásainak, valamint a védett és a várakozási övezetekben a várakozás feltételeinek ellenőrzése, visszaélés esetén külön jogszabályban meghatározottak szerint szankcionálás, a hozzájárulás kiadójának értesítése;
 10. a Közgyűlés által rendeletben szabályozottak szerint a közterületen létesülő taxiállomások használatának ellenőrzése;
 11. a Közgyűlés által rendeletben meghatározott korlátozott forgalmú közutakon, valamint korlátozott forgalmú övezetekben közlekedő, a korlátozás alá eső járművek behajtási hozzájárulásainak ellenőrzése, visszaélés esetén külön jogszabályban meghatározottak szerint szankcionálás, a hozzájárulás kiadójának értesítése.

IV. számú Közterület-felügyeleti Szolgálat

A IV. számú Közterület-felügyeleti Szolgálat feladata:

 1. az üzembentartó és a rendőrség egyidejű értesítése mellett, a közterületen szabálytalanul elhelyezett jármű elszállítással történő eltávolítása, ha az – a közúti közlekedést szabályozó külön jogszabályokban foglalt esetekben – a közúti forgalom biztonságát, vagy a közbiztonságot veszélyezteti;
 2. a helyi közúton közterület-használati engedély nélkül tárolt, hatósági jelzéssel nem rendelkező azon jármű – a rendőrség egyidejű értesítése melletti elszállítással történő – jogszerű és szakszerű eltávolítása, amely a közúti forgalomban csak ilyen jelzéssel vehet részt, ha annak üzembentartója (használója) a közterület jogszerű állapotának helyreállítására irányuló, a járműre kihelyezett értesítésben foglaltaknak, az értesítés elhelyezésétől számított, külön jogszabályban foglalt határidőre nem tesz eleget;
 3. az értesítés elhelyezését követő 10 nap elteltével, szolgálati úton javaslatot tesz a Gazdasági Osztály részére az észlelt, és jegyzőkönyvbe rögzített üzemképtelennek minősülő jármű, közreműködő igénybevételével történő elszállításának megrendelésére;
 4. az elszállított jármű forgalmi rendszámának soron kívül történő közlése a Főpolgármesteri Hivatallal, annak tájékoztatás céljából való közzététele érdekében;
 5. az elszállított jármű forgalmi rendszámának soron kívül történő közzététele az Igazgatóság honlapján;
 6. a járműelszállítás során, a vonatkozó jogszabályok maradéktalan betartása.

V. számú Közterület-felügyeleti Szolgálat

Az V. számú Közterület-felügyeleti Szolgálat feladata:

 1. közterületek jogszerű használatának, a közterületen folytatott engedélyhez, útkezelői hozzájáruláshoz kötött tevékenység szabályszerűségének ellenőrzése;
 2. a közterület rendjére és tisztaságára vonatkozó jogszabály által tiltott tevékenység megelőzése, megakadályozása, megszakítása, megszüntetése, szankcionálása;
 3. közreműködés a közterület, az épített és a természeti környezet védelmében;
 4. közreműködés a társadalmi bűnmegelőzési feladatok megvalósításában, a közbiztonság és a közrend védelmében;
 5.  közreműködés az önkormányzati vagyon védelmében;
 6. közreműködés a köztisztaságra vonatkozó jogszabályok végrehajtásának ellenőrzésében.